Headerafbeelding

Nieuwe regeling voor een uniforme producentenverantwoordelijkheid

Eenduidig en handhaafbaar. Dat is de basisvoorwaarde voor een uniforme regeling voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die de regering wil gaan invoeren. Op het 'lastenluwe' ontwerpbesluit dat nu is gemaakt wil de overheid ook graag een reactie van de producenten.

In Europa moet meer eenheid komen in de uitvoering van het instrument van uniforme producentenverantwoordelijkheid (UPV of EPR). Lidstaten vullen het instrument nu op geheel eigen wijze in en dat is voor producenten behoorlijk ingewikkeld. Over de hele EU bezien is er een ratjetoe van producten die onder een UPV vallen en uitvoeringsregels voor bijvoorbeeld de financiering en de organisatie. Vandaar dat de herziene Kaderrichtlijn afvalstoffen (2018) minimumeisen stelt aan de lidstaten om de regelingen voor 5 januari 2023 te harmoniseren.

In Nederland gelden UPV’s voor autobanden, autowrakken, batterijen en accu’s, elektrische en elektronische apparatuur, verpakkingen en vlakglas. Met het besluit dat nu in de maak is worden geen nieuwe productstromen daaraan toegevoegd. Ook worden er geen wijzigingen in doelstellingen doorgevoerd. Wel moeten alle stromen waarvoor nu UPV geldt uiterlijk 5 januari 2023 voldoen aan de bepalingen van het nieuwe besluit. Daarvoor zullen de bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aangepast moeten worden.

Overigens zullen naar aanleiding van de EU-richtlijn wegwerpverpakkingen ook producenten van plastic tassen, sigarettenfilters, ballonnen, schoonmaakdoekjes en visnetten een UPV gaan krijgen. Ook zijn in het uitvoeringsprogramma van het Rijksbrede programma Circulaire Economie verschillende stromen benoemd waarvoor de overheid het introduceren van een UPV overweegt.

Lastenluw

Aanleiding voor het nieuwe besluit is dus de herziene Kaderrichtlijn afvalstoffen. In de Kra worden minimale eisen gesteld aan een lidstaat voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Om daaraan te voldoen wordt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Alle bestaande en toekomstige regelingen voor UPV zullen in de toekomst aan de eisen in dit besluit moeten voldoen. De verwachting is dat daardoor aan het instrument van UPV zowel nationaal als Europees een meer eenduidige en transparante invulling wordt gegeven. Een nadeel is er ook. Hoewel er nauw wordt aangesloten bij de Kra en er gekozen is voor een lastenluwe variant, zal het nieuwe besluit toch leiden tot extra lasten voor de uitvoerders. De gevolgen van dit besluit voor de genoemde stromen zullen concreet duidelijk worden in de nadere uitwerking en aanpassing van bestaande regelingen in aanloop naar 2023.

Consultatie

Het ontwerp van de AMvB is door de regering opgesteld in nauwe samenspraak met RWS, die belast is met een deel van de uitvoering, en met de ILT die voor de handhaving ervan moet gaan zorgen. Om de derde partij, namelijk de producenten, ook te horen is een internetconsultatie opgesteld. Met de consultatie wil de Rijksoverheid van betrokken partijen horen of het conceptbesluit uitvoerbaar is en ook de gelegenheid geven om ideeën of andere aandachtspunten aan te reiken. Tot 2 september kan op het voorstel via een internetconsultatie worden gereageerd.

Bron: AfvalOnline

23 jul. 2019 at 11:56